Politik Rekouvreman

Nanticoke Memorial Hospital pral eseye kolekte pati pasyan an responsab pou peye nan tout bòdwo yo an akò ak regleman ak lwa federal ak eta a. Responsabilite pasyan an ka gen ladann dediktib ak ko-peman apre pati asirans la oswa balans lan si li pa gen asirans.

Apre nou fin voye bòdwo bay asirans lan e resevwa peman an oswa enfòmasyon sou politik la, Business Office la ap voye pou piti 2 bilan bay tout pasyan ki gen yon balans ki pi plis pase $10 e ap eseye kontakte yo pa telefòn tou. Si nou pa resevwa peman an oswa pa gen aranjman ki fèt pou resevwa peman an, nou ap voye yon avi final pa imèl. Si pa gen okenn tantativ ki fèt pou peye bòdwo a apre dènye avi nou voye a, nou gendwa transfere kont lan bay yon ajans rekouvreman ekstèn pou kontinye ak efò pou kolekte peman an.

Nou mete enfòmasyon finansye yo disponib pou tout pasyan yo sou sit entènèt la, nan Business Office la, avi sou bilan bòdwo yo disponib sou demann pandan enskripsyon an. Nou fè efò pou bay èd finansye ak/oswa plan peman pou evite rive nan pwosesis rekouvreman an.