Politik Èd Finansye

Politik Èd Finansye | Echèl Èd Finansye | Èd Finansye Aplikasyon
Gwoup Doktè ki Patisipe

Nanticoke Memorial Hospital se yon lopital kominotè ki gen 99 kabann ki pa la pou fè pwofi, ki ap desèvi Konte Western Sussex nan Delaware. Nanticoke angaje li pou bay swen sante bon jan kalite bay tout pasyan kèlkeswa ras, sèks, oryantasyon seksyèl, kote li soti oswa kapasite li pou peye.

Nanticoke Memorial Hospital bay èd finansye a tout pasyan ki gen revni nan kay ki rive jiska 250% Nivo Federal Povrete a. Moun yo ap kalifye pou jwenn 100% èd finansye si revni nan kay la mwens pase 250% Nivo Federal Povrete (“FPL”) e yo p ap kalifye pou èd finansye si revni nan kay la depase 250% FPL la. Nou ofri èd finansye bay tout pasyan k ap resevwa swen nan sèvis pasyan entèn, pasyan ekstèn, ijans ak rezo doktè, sèvis ke doktè Nanticoke anboche yo bay. (Aprann plis.)

Yon moun ki kalifye pou jwenn èd finansye dapre politik sa pa pral resevwa bòdwo pou plis pase kantite yo jeneralman faktire moun ki gen asirans ki kouvri swen sa yo. Rabè èd finansye yo aplikab pou frè ki chita sou “kantite yo faktire an jeneral” nan itilize tarif Medicare yo.

Pasyan ki mande èd finansye yo ka aplike anvan yo resevwa tretman nan ranpli fòmilè Aplikasyon Finansye a ki nan Business Office la. Pasyan yo ka gen pou bay verifikasyon alekri revni sa nan tout sous yo nan moman aplikasyon an, tankou:

  • kopi prèv peman chak semèn ki soti nan men anplwayè a
  • lèt ki soti nan men anplwayè a ki pwouve revni an
  • lèt ki soti nan ajans federal oswa eta a ki montre kantite èd ou te resevwa
  • kopi dènye deklarasyon enpo Federal ou te ranpli a ak verifikasyon depans chak mwa yo

Pasyan yo pral gen pou siyen yon Liberasyon Ankèt sou Kredi lè yo ap aplike pou charity.

Kopi Règleman Asistans Finansye ak byen ke aplikasyon an ka jwenn nan lang angle, panyòl ak kreyòl.