Echèl Èd Finansye

ECHÈL ÈD FINANSYE POU LANE 2019

Nanticoke Health Services pral etann 100% èd finansye yo pou tout sèvis medikal nou bay pasyan yo ki reponn ak kritè kalifikasyon yo. Tablo ki anba a endike limit revni nan kay la dapre kantite moun k ap viv nan kay la.

Prèv revni, asirans, si genyen, dokiman jistifikatif ak kantite moun nan kay la se dokiman ki obligatwa yo ye.

Tout aplikasyon yo pral trete dapre Politik Èd Finansye a. Règleman an ka jwenn isit la, oswa yon kopi papye ka poste sou demann, gratis, pa kontakte Business Office lan nan 302-629-7946.

Limit ki anba yo sou revni nan kay la ak manm nan kay la reflete 250% Direktiv Federal sou Povrete a pou lane 2019 la. Nou mete echèl sa ajou chak ane dapre nouvo echèl ki soti a. Pou kalifye pou èd finansye, revni pasyan an dwe pi ba limit revni nan kay la ki koresponn ak kantite moun ki nan kay la.

Moun Revni nan kay
1 $31,225
2 $42,275
3 $53,325
4 $64,375
5 $75,425
6 $86,475
7 $97,525
8 $108,575

*Ajoute $11,050 pou chak manm fanmi ki gen anplis lè kay la depase uit moun.